Stanovy Občanské strany

Článek 1. Základní ustanovení

1. Název politické strany je Občanská strana
2. Zkratka strany je OSA
3. Sídlem strany je Brno 61400, Lozíbky 1

Článek 2. Cíle strany

Hlavním cílem strany je vytvoření lidsky vyspělé a spravedlivé společnosti, ve které má každý občan optimální možnost dosáhnout maximálního životního a lidského vývoje.

Chceme důsledně odstranit zábrany, které nás brzdí a vytvořit efektivně fungující stát a nebyrokratické instituce.

K zásadnímu zlepšení společenských kontaktů a hospodářské spolupráce jak v EU, tak ve světě, budeme prosazovat zavedení společného nenárodního jazyka evropštiny. Toto je nezbytné k poznání hodnot jiných národů i maximálnímu využití našeho ekonomického potenciálu a udržení naší životní úrovně ve světě globální konkurence.

Cílem je nasměrování společnosti k hlubokým lidským hodnotám, které jedině mohou zaručit správný vývoj společnosti i její ekonomie a vedou k plnému a šťastnému životu občanů.

Článek 3. Členství

1. Členem se může stát dobrovolně každý občan starší 18 let, pokud není členem jiné strany nebo hnutí. Stanou se jím účastníci ustavující rady, pokud písemně potvrdí souhlas s cíly strany.
2. Členem se může stát osoba po vyplnění přihlášky a jejímu předání základní organizaci a jejímu schválení buď radou místního sdružení, nebo hlasováním řádných členů na členské schůzi.
3. Členství zaniká:
a) písemným prohlášením o vystoupení
b) nezaplacením členského příspěvku
c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
d) zrušením členství členskou schůzí základní organizace za hrubé porušení povinností člena strany
e) úmrtím

Článek 4. Práva a povinnosti členů

1. Práva členů jsou:
a) účastnit se činností strany
b) být informován o činnostech a hospodaření strany
c) volit a být volen do orgánů strany, ucházet se o zařazení na kandidátku pro volby do zákonodárných sborů
d) upozorňovat na nedostatky a navrhovat jejich nápravu

2. Povinnosti členů strany:

a) spolupracovat na plnění cílů strany
b) dodržovat stanovy a nepoškozovat zájmy strany
c) svědomitě a čestně vykonávat svěřené funkce
d) platit stanovené poplatky v řádném čase
e) respektovat rozhodnutí strany

3. Zákaz kumulace funkcí:

Přijetím politické funkce se funkcionáři občanské strany zavazují, že nepřijmou žádnou další funkci výkonnou ani ve vládě ani v podobných krajských funkcích.

Článek 5. Vnitřní struktura strany

Organizačními jednotkami strany jsou:
a) základní organizace strany
b) krajské organizace strany

Článek 6. Orgány strany

1. Statutárními orgány jsou předseda a pokladník strany zvolení konferencí. V majetkových záležitostech se podepisují společně. V ostatních záležitostech podepisují samostatně s označením funkce.
2. Další členové strany mohou jednat jen pokud jsou tím předsedou písemně pověření a nesmí přestoupit rámec pověření. Poznamenají, že jednají v zastoupení strany.
3. Konference strany volí rozhodčí komisi. Počet členů a kompetenci rozhodčí komise rozhodne konference strany
4. Revizní orgány strany jsou:
a) tříčlenná revizní komise strany je volená konferencí strany na dva roky
b) jeden revizor je volen každoročně členskou schůzí základní organizace pro revizi hospodaření místní organizace a její pokladny

Článek 7. Jiné orgány strany

1. Nejvyšším orgánem strany je celostátní konference, kterou svolává výkonný výbor jednou za rok.
2. Konference
a) schvaluje program strany
b) schvaluje rozpočet
c) volí orgány strany
d) schvaluje majetkové transakce strany
e) mění stanovy
f) rozhoduje o rozpuštění strany
g) volí výkonný výbor strany

3. Nejméně tři členové výkonného výboru (předseda, pokladník a další členové) jsou voleni na dva roky.

4. Volební výbor je oprávněn:
a) nakládat s movitým majetkem strany
b) svolávat a připravovat konference strany
c) řídit činnost strany

Článek 8. Základní organizace

1. Základní organizace je nejnižší organizační jednotka strany. Základní organizaci lze ustavit v místě pokud o to požádají výkonný výbor nejméně tři členové strany.
2. Nejvyšším orgánem základní organizace je výroční členská schůze svolávaná předsedou.
3. Předseda a pokladník řídí základní organizaci. Mohou podle potřeby přibrat další členy a vytvoří tím výbor základní organizace.
4. Výroční členská schůze volí předsedu, pokladníka a další členy výboru na dva roky.
5. Předseda a pokladník místní jednotky zastupují místní organizaci právně a mohou činit rozhodnutí, které se místní organizace týká.
6. O majetku zaniklé místní organizace rozhoduje výkonný výbor.
7. Na počátku existence strany vykonává funkci výkonného výboru výbor první vzniklé základní organizace.

Článek 9. Krajské organizace

1. Krajské organizace sdružují všechny základní organizace kraje.
2. Rozhodnutím výkonného výboru může jedna krajská organizace působit ve více krajích.
3. Nejvyšším orgánem krajské organizace je její konference svolávaná jednoročně výkonným výborem.
4. Konference volí krajský výbor strany. Ten je složen podobně jako výbor základní organizace. Počet členů odpovídá potřebám.
5. Krajský výkonný výbor zastupuje krajskou stranickou organizaci právně a může činit rozhodnutí, které se krajské organizace týká.

Článek 10. Volby

1. Strana představuje kandidáty do voleb podle rozhodnutí krajských konferencí ve spolupráci s výkonným výborem.
2. Na obecní úrovni o vhodných kandidátech rozhoduje členská schůze místních organizací

Článek 11. Zásady hospodaření strany

1. Majetek strany tvoří nemovité, movité a finanční hodnoty získané stranou nebo jejími organizacemi
2. Strana hospodaří jako celek. Směrnice k hospodaření udává konference strany. V mezidobí činí potřebné úpravy výkonný výbor.
3. Krajské a místní organizace rozhodují v hranicích svých rozpočtů, schválených krajskou nebo místní organizací. Rozpočet je stanoven na kalendářní rok.
4. Strana vede účetní evidenci v souhlasu s platnými zákony.
5. Příjmy strany jsou finanční příspěvky členů a všechny další legální zdroje majetku a financí.

Článek 12. Členské příspěvky

O výši členských příspěvků rozhoduje konference strany. Výše příspěvků je shodná na celém území státu. V oprávněných případech může místní organizace člena dočasně povinnosti od placení příspěvků osvobodit.

Článek 13. Zánik strany

Pokud strana zanikne, připadá likvidační majetek státu.

Kontakty

E-mail: info@obcanskastrana.info